Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/14), Skupština Hrvatskog društva za Ujedinjene narode, na svom zasjedanju održanom u Zagrebu 22. siječnja 2016. godine, donijela je novi izmijenjeni

STATUT

HRVATSKOG DRUŠTVA ZA UJEDINJENE NARODE

I. Opće odredbe

Članak 1.

1. «Hrvatsko društvo za Ujedinjene narode» (u daljnjem tekstu «Društvo») je udruga fizičkih i pravnih osoba utemeljena radi ostvarivanja ciljeva utvrđenih ovim Statutom.
2. Društvo je nestranačka, neprofitna i nevladina organizacija sa svojstvom pravne osobe.

Članak 2.

1. Društvo se upisuje u Registar udruga Republike Hrvatske pri Uredu državne uprave u Zagrebu.

2. Naziv Društva glasi:

HRVATSKO DRUŠTVO ZA UJEDINJENE NARODE

Kratica Društva na hrvatskom glasi «HDUN».

3. U pravnom prometu s inozemstvom Društvo može upotrebljavati naziv na engleskom jeziku koji glasi:

CROATIAN UNITED NATIONS ASSOCIATION

Kratica engleskog naziva glasi: «CUNA». Naziv na engleskom rabi se zajedno s nazivom na hrvatskom jeziku.

4. Sjedište Društva je u Zagrebu.
5. Društvo djeluje na području Republike Hrvatske.
6. Društvo je član Svjetske federacije Udruženja za Ujedinjene narode.

Članak 3.

1. Rad Društva je javan.
2. Javnost se ostvaruje:
obavještavanjem članova Društva na sjednicama Skupštine ili između sjednica pisanim izvještajima o djelatnosti Društva,
davanjem obavijesti o radu Društva suradnicima i korisnicima usluga Društva,
davanjem obavijesti nadležnim državnim tijelima, tisku i drugim zainteresiranima,
javnošću rada Skupštine i drugih tijela Društva,
podnošenjem izvještaja nadležnim tijelima,
organizacijom sastanaka i skupova,
uspostavom internetske stranice sa obavijestima o radu Društva,
objavljivanjem glasila, biltena, davanjem tiskanih obavijesti sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.

Članak 4.

1. Društvo ima pečat okruglog oblika promjera 40 mm s punim nazivom Društva na hrvatskom i engleskom jeziku na gornjem i donjem obodu. U sredini pečata je grb Ujedinjenih naroda. Listovni papir Društva ima također grb (emblem) Ujedinjenih naroda.
2. Društvo ima dozvolu i suglasnost za upotrebu grba Ujedinjenih naroda, koju je izdao Direktor Općeg pravnog odjela, Ured za pravne poslove Ujedinjenih naroda u New Yorku, svojim dopisom Predsjedniku Društva.
 

II. Predstavljanje i zastupanje Društva

Članak 5.

1. Društvo zastupa i predstavlja Predsjednik Društva, i dva Potpredsjednika Društva.
2. Pravne poslove u ime Društva koje imovinski ili novčano obvezuju Društvo u vrijednosti iznad 2.000 (dvije tisuće) kuna, osobe iz t. 1. ovog članka, mogu sklopiti samo na temelju odluke Predsjedništva Društva, a one u vrijednosti iznad 10.000.00 (deset tisuća) kuna samo na temelju odluke Skupštine Društva.

III. Ciljevi i djelatnost Društva

Članak 6.

1. Društvo je osnovano sa svrhom promicanja ciljeva, vrijednosti i zadataka Organizacije Ujedinjenih naroda sadržanih u Povelji Ujedinjenih naroda i u drugim dokumentima koje su donijeli ili mogu donijeti Ujedinjeni narodi.
2. Udruga sukladno ciljevima Udruge djeluje na području demokratske političke kulture; obrazovanja za demokratsko građanstvo; promicanja nenasilja i izgradnje mira; interkulturalnog dijaloga, ljudskih prava, međunarodne i razvojne suradnje.
3. Svoje ciljeve Društvo ostvaruje kroz sljedeće djelatnosti:
upoznavanje javnosti, a posebno mladeži, učenika i studenata, s osnovnim dokumentima Ujedinjenih naroda, ciljevima i radom Ujedinjenih naroda,
upoznavanje javnosti s radom Ujedinjenih naroda u području međunarodne suradnje, očuvanja ljudskih prava, borbe protiv agresije i drugih područja djelatnosti Ujedinjenih naroda,
širenje svijesti o međunarodnoj suradnji kao jedinom načinu rješavanja međunarodnih sporova, o trajnom miru i sigurnosti u svijetu, o kolektivnoj sigurnosti te o drugim ciljevima i načelima Ujedinjenih naroda,
širenje svijesti o važnosti i značaju poštivanja ljudskih prava kao temeljnom načelu Ujedinjenih naroda i upoznavanje javnosti s dokumentima i načelima o ljudskim pravima koja podržavaju i promiču Ujedinjeni narodi,
upoznavanje javnosti i institucija s radom Ujedinjenih naroda u raznim područjima političke i tehničke suradnje, kao što su zaštita čovjekove okoline, zaštita svjetske kulturne baštine i slično,
uspostavljanje veza s raznim organima i agencijama Ujedinjenih naroda u cilju pribavljanja literature i publikacija, radi dijeljenja tih publikacija drugim institucijama naučnog i poslovnog karaktera u Hrvatskoj,
održavanje javnih predavanja i organizacija drugih aktivnosti u cilju promicanja ciljeva i zadataka Društva,
suradnja s organima Republike Hrvatske u obilježavanju raznih akcija koje poduzimaju ili obilježavaju Ujedinjeni narodi,
obilježavanje važnih datuma iz povijesti Ujedinjenih naroda,
suradnja sa ostalim Društvima za Ujedinjene narode, Svjetskom Federacijom Udruženja za Ujedinjene narode, kao i sa samim Ujedinjenim narodima i njenim organima,
sudjelovanje na međunarodnim skupovima i konferencijama na koje se poziva Društvo.
4. Radi obavljanja svojih zadaća, Društvo može zasnivati radne odnose, sklapati ugovore o autorskom djelu i ugovore o djelu, o čemu odlučuju Predsjednik Društva odnosno Predsjedništvo. U slučaju potrebe Predsjedništvo može odlučiti da se za obavljanje povremenih poslova angažiraju određene osobe, u skladu sa zakonom.

IV. Članstvo i članarina

Članak 7.

1. Članom Društva može postati svaka domaća i strana fizička osoba koja je zainteresirana za ostvarenje ciljeva Društva, a posebno učenici, studenti, politički, javni i znanstveni radnici. Članom Društva mogu postati i domaće i strane pravne osobe, zainteresirane za promicanje ciljeva Društva.
2. Skupština Društva može pojedince koji su se svojom djelatnošću posebno istakli i koji su zaslužni za promicanje ciljeva Ujedinjenih naroda bilo svojim društvenim, političkim, znanstvenim ili javnim radom, imenovati kao svoje počasne članove ili počasne vršitelje i obnašatelje funkcija u Društvu.

Članak 8.

1. O primitku u članstvo odlučuje Predsjedništvo na osobni zahtjev pristupnika, ocjenjujući doprinosi li to ostvarivanju interesa Društva.
2. Za maloljetne osobe mlađe od 14 godina života pisanu izjavu o učlanjivanju u Društvo daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetne osobe s navršenih 14 godina života zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.
3. Protiv odluke Predsjedništva, zainteresirana osoba ima pravo prigovora Skupštini u roku od petnaest dana. Odluka Skupštine je konačna.

Članak 9

1. Članom Društva se postaje upisom u popis članova.
2. Društvo vodi popis svojih članova elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, a može sadržavati i druge podatke.
3. Popis članova dostupan je na uvid svim članovima Društva i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.
4. Popis članova vodi Glavni tajnik Društva.

Članak 10.

1. Članovi Društva imaju pravo i dužnost:
sudjelovati u radu Društva,
sudjelovati u upravljanju Društvom,
birati i biti birani u tijela Društva,
davati prijedloge i stavljati primjedbe u vezi s radom tijela Društva,
biti obaviješteni o radu Društva i izvršavanju njenih programskih zadataka,
pridržavati se Statuta, akata i drugih zaključaka organa Društva,
pridonositi ostvarivanju ciljeva Društva,
čuvati i podizati ugled Društva,
ispunjavati članske obveze.
2. Nitko ne može više od tri puta uzastopno biti biran u isto tijelo niti obnašati istu dužnost u Društvu.

Članak 11.

1. Članstvo u Društvu prestaje:
smrću člana ili likvidacijom pravne osobe,
ispisom,
na osobni zahtjev člana,
isključenjem.
2. Član može biti isključen iz Društva zbog:
teže povrede pravila društvene discipline,
teže povrede ovog Statuta i drugih općih akata Društva,
težeg narušenja ugleda Društva,
neplaćanjem članarine kroz dvije godine uzastopce.
3. Postupak za pokretanje stegovne odgovornosti pokreće Predsjednik Društva na vlastiti poticaj ili na temelju odluke Skupštine, Predsjedništva ili Nadzornog odbora. Za Predsjednika Društva stegovni postupak pokreće bilo koji član Društva, Predsjedništvo ili Nadzorni odbor.
4. Odluku o isključenju donosi Predsjedništvo. Isključeni član ima pravo žalbe Skupštini u roku od petnaest dana od dana dostave odluke. Odluka Skupštine je konačna.
5. Predsjedništvo može privremeno suspendirati članska prava isključenog člana do odluke Skupštine.
6. Suspendirani član ne može sudjelovati u radu tijela Društva niti vršiti druga članska prava do donošenja odluke Skupštine.

Članak 12.

1. Članovi Društva dužni su plaćati članarinu čiju visinu u periodičnim razmacima utvrđuje Skupština.

V. Način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Društva

Članak 13.

1. Spor ili sukob interesa postoji ako član obavlja poslove ili obnaša dužnosti u Društvu protivno odredbama ovoga Statuta.
2. Spor ili sukob interesa postoji i ukoliko se radi o interesima i pravima članova Društva kojima članovi mogu slobodno raspolagati, a koji utječe na rad Društva u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa za sve članove.

Članak 14.

1. Sve međusobne sporove i sukobe interesa proizašle iz članstva u Društvu ili iz aktivnosti u sklopu djelovanja Društva, članovi se obvezuju riješiti mirnim putem uz posredovanje Arbitražnog povjerenstva.
2. Za rješavanje sporova i sukoba interesa unutar Društva nadležno je Arbitražno povjerenstvo koje čine tri člana Skupštine koje imenuje Predsjedništvo.
3. Arbitražno povjerenstvo u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.
4. Odluka Arbitražnog povjerenstva je konačna.

VI. Tijela Društva

Članak 15.

1. Društvo ima sljedeća tijela:
Skupštinu,
Predsjedništvo,
Predsjednika i dva Potpredsjednika,
Glavnog tajnika,
Rizničara,
Nadzorni odbor,
Predsjednika Nadzornog odbora.

2. Odlukom jednostavne većine prisutnih članova Skupštine ili jednoglasnom odlukom Predsjedništva mogu se osnivati stalna i povremena povjerenstva, komisije, klubovi, odbori ili radne grupe, te imenovati savjetnici za obavljanje određenih poslova ili za izvršavanje određenih zadataka.

3. Glavni tajnik Društva može uz suglasnost Predsjedništva imenovati svoje pomoćnike za određena područja.

VII. Skupština Društva

Članak 16.

1. Skupština je najviše tijelo Društva koje čine svi njegovi članovi.
2. Članovi Društva koji su punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti sudjeluju u radu Skupštine, te mogu odlučivati na Skupštini uz usmenu ili pisanu suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika.
3. Članovi Društva koji su maloljetne osobe sudjeluju u radu Skupštine, te mogu odlučivati na Skupštini uz usmenu ili pisanu suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika.
4. Skupština je nadležna za obavljanje slijedećih poslova:
donošenje statuta, njegovih izmjena i dopuna,
donošenje općih akata Društva,
utvrđivanje programa rada Društva i njezinih tijela,
utvrđivanje visine članarine,
biranje i razrješavanje Predsjednika Društva, Potpredsjednika Društva, članova Predsjedništva, članova i Predsjednika Nadzornog odbora te Glavnog tajnika i Rizničara,
odlučivanje o godišnjem izvještaju i radu Predsjednika, Glavnog tajnika, Rizničara, Nadzornog odbora i njegovog Predsjednika, te drugih pomoćnih tijela Društva,
biranje i razrješavanje Likvidatora Društva,
donošenje godišnjeg financijskog plana,
usvajanje godišnjeg financijskog izvješća,
odlučivanje o statusnim promjenama Društva,
odlučivanje u drugom stupnju o primanju, suspenziji i isključenju iz članstva,
odlučivanje o povezivanju s drugim sličnim organizacijama u zemlji i inozemstvu,
odlučivanje o članstvu u međunarodnim sličnim organizacijama,
odlučivanje o kupnji, zakupu, najmu, otuđenju ili opterećenju nekretnina te o pravnim poslovima koje Društvo preuzima, a čija je vrijednost veća od 10.000 (deset tisuća) kuna,
odlučivanje o dodjeli nagrada i priznanja,
biranje delegata i predstavnika u druga slična društva,
obavljanje drugih sličnih poslova, u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Društva.
5. Skupština je ovlaštena donijeti bilo koju odluku iz nadležnosti drugih tijela Društva.

Članak 17.

1. Skupština se saziva po potrebi, a najmanje jednom godišnje. Predsjednik Društva dužan je sazvati Skupštinu uvijek kad to zatraži Predsjedništvo, Nadzorni odbor, jedna trećina svih članova Društva. Skupštinu Udruge u slučaju isteka mandata tijelima Udruge saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili 10 članova udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima udruge.
2. Ako Predsjednik ne sazove Skupštinu u roku od trideset dana od dana kad mu je zahtjev za sazivanje podnesen, sazvat će je Predsjedništvo. Ako niti Predsjedništvo ne sazove Skupštinu u daljnjem roku od 30 dana, Skupštinu može sazvati svakih 10 članova Društva, na način predviđenim ovim Statutom.
3. O odluci o sazivanju Skupštine navest će se razlozi za sazivanje i navest će se prijedlog dnevnog reda.
4. Pozivi za sastanak Skupštine moraju se poslati članovima najkasnije osam dana prije dana određenog za njezino održavanje.

Članak 18.

1. Skupština bira Predsjednika Skupštine, na prijedlog Predsjednika Društva. Ako Predsjednik Društva nije nazočan ili propusti predložiti Predsjednika Skupštine, ovog predlaže Predsjednik Nadzornog odbora ili članovi sazivači. Predsjednik Skupštine otvara i vodi sjednicu Skupštine. Njegov mandat traje sve do okončanja Skupštine.
2. Skupština pravovaljano odlučuje ako joj prisustvuje najmanje jedna trećina njezinih članova Društva. Ako u zakazano vrijeme nije prisutna jedna trećina članova, Skupština može otpočeti s radom pola sata nakon zakazanog vremena, ako je prisutno najmanje deset članova, o čemu će članovi biti upozoreni u pozivu na Skupštinu. Za pravovaljane odluke potrebna je jednostavna većina prisutnih članova.
3. Sjednice Skupštine su javne.
4. O radu Skupštine vodi se zapisnik. Skupština bira i dva ovjerovitelja zapisnika.

Članak 19.

1. Sva tijela Društva koje bira Skupština, biraju se na mandat u trajanju od dvije godine, javnim glasovanjem. Skupština može odlučiti da se glasovanje obavi tajno.
2. Skupština može razrješiti člana bilo kojeg tijela koje ona bira i prije isteka mandata na koji je on izabran ako nesavjesno obavlja svoju funkciju ili je grubo prekršio odredbe ovog Statuta ili drugog općeg akta Društva.

VIII. Predsjedništvo

Članak 20.

1. Predsjedništvo je kolektivno izvršno tijelo Skupštine koje, zajedno s Predsjednikom, dva Potpredsjednika, Glavnim tajnikom i Rizničarom, ima pet članova.
2. Predsjednik Društva je Predsjednik Predsjedništva po svojoj funkciji, isto kao što je Potpredsjednik Društva Potpredsjednik Predsjedništva, Rizničar Društva Rizničar Predsjedništva, a Glavni tajnik je tajnik Predsjedništva.

Članak 21.

1. Predsjedništvo obavlja slijedeće dužnosti:
upravlja Društvom između dva zasjedanja Skupštine,
priprema prijedlog Statuta, njegovih izmjena i dopuna te prijedloge drugih općih akata koje donosi Skupština,
priprema prijedlog godišnjeg financijskog plana Društva,
priprema godišnje financijsko izvješće Društva,
predlaže Skupštini imenovanje i razrješavanje Likvidatora,
imenuje Arbitražno povjerenstvo za rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Društva,
priprema sve materijale za Skupštinu koja se saziva na njegov prijedlog,
predlaže Skupštini dodjeljivanje nagrada i priznanja,
izvršava odluke koje donosi Skupština,
podnosi Skupštini izvještaj o svom radu, te o radu drugih tijela,
odlučuje o raspolaganju sredstavima Društva, osim u onim slučajevima kada su nadležna druga tijela Društva,
donosi odluke o primanju novih članova,
donosi odluke o promjeni adrese Društva,
donosi odluke o osnivanju povjerenstva za izvršenje programskih zadataka ili za obavljanje drugih poslova,
obavlja druge poslove koji ovim Statutom ili drugim općim aktom nisu dani nekom drugom tijelu u nadležnost.

Članak 22.

1. Predsjedništvo se sastaje po potrebi, a najmanje jednom u 6 mjeseci.
2. Predsjedništvo donosi pravovaljane odluke većinom glasova ukupnog broja svojih članova.
3. Sjednice Predsjedništva saziva Glavni tajnik u dogovoru s Predsjednikom. Glavni tajnik dužan je sazvati Predsjedništvo na zahtjev najmanje tri člana tog tijela, Nadzornog odbora ili deset članova Društva.
4. Odredbe ovog Statuta o sazivanju i radu sjednica Skupštine, na odgovarajući način primjenjuju se i na sazivanje i rad sjednica Predsjedništva.

IX. Predsjednik, Potpredsjednik, Glavni tajnik, Rizničar

Članak 23.

1. Predsjednik Društva predstavlja Društvo i odgovara za zakonitost njezinog poslovanja. U slučaju njegove spriječenosti, Predsjednika Društva na temelju njegovih odluka zamjenjuju Potpredsjednici, a u slučaju i njihove spriječenosti, Glavni tajnik Društva. Predsjednik rukovodi radom Društva i Predsjedništva Društva. Predsjednik i Glavni tajnik brinu se za izvršavanje odluka Društva i njegovih tijela.
2. Predsjednik i Glavni tajnik koordiniraju rad Društva i njegovih tijela i brinu se o tome da Društvo radi i djeluje u skladu sa zakonom. Predsjednik nadzire rad Glavnog tajnika i daje mu upute za njegov rad.
3. Potpredsjednici Društva zamjenjuju Predsjednika kad je ovaj spriječen u obavljanju svojih dužnosti. U toj funkciji zamjenika, Potpredsjednici imaju sva prava i nadležnosti Predsjednika. Glavni tajnik Društva je pomoćno tijelo Predsjednika koji izvršava zadatke koje mu je dao Predsjednik ili neko drugo tijelo Društva. Potpredsjednici i Rizničar imaju osnovnu odgovornost u vođenju financijskog poslovanja Društva, brinu se za stanje tekućeg računa Društva, vode arhivu Društva, brinu se za redovito održavanje sjednica tijela Društva, održavaju veze s tijelima Vlade RH i drugim pravnim i fizičkim osobama zainteresiranima za suradnju s Društvom, te obavljaju druge poslove u dogovoru s Predsjednikom Društva.

X. Nadzorni odbor

Članak 24.

1. Nadzorni odbor ima tri člana, od kojih se jedan izabire za Predsjednika Nadzornog odbora.
2. Nadzorni odbor nadzire zakonitost poslovanja Društva i njegovih tijela, te nadzire primjenu odredaba ovog Statuta i drugih općih akata, te nadzire i preispituje materijalno i financijsko poslovanje Društva.
3. O uočenim nepravilnostima Nadzorni odbor obavještava Predsjednika i Predsjedništvo odnosno Skupštinu, a najmanje jednom godišnje podnosi izvještaj Skupštini o utvrđenom stanju.
4. Nadzorni odbor odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova.

XI. Financijsko poslovanje

Članak 25.

1. Imovinu Društva čine njene stvari, prava i novac.
2. Društvo se financira putem članarina, darovnica, dotacija, javnih natječaja i drugih izvora. Društvo može ostvarivati prihod od organiziranja tečajeva, skupština, konferencija, stručnih sastanaka, znanstvenih skupova, izdavačke djelatnosti i drugih dozvoljenih djelatnosti.
3. Društvo može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih statutom, u skladu sa zakonom. Dobit koju Društvo ostvari svojim djelatnostima, ono smije koristiti isključivo za promicanje svoje djelatnosti.

Članak 26.

1. Financijsko poslovanje Društvo obavlja na osnovi godišnjeg financijskog plana koji donosi Skupština.
2. Naredbodavac za izvršenje godišnjeg financijskog plana je Predsjednik, odnosno u slučaju njegove odsutnosti Potpredsjednici ili Glavni tajnik kada zamjenjuju Predsjednika.
3. Nakon završetka godine za koju je financijski plan donesen izrađuje se godišnje financijsko izvješće sukladno važećim zakonskim propisima. Godišnje financijsko izvješće Predsjednik Društva podnosi Skupštini na razmatranje i usvajanje.
4. Tekuće poslove financijskog poslovanja, izradu godišnjeg financijskog izvješća kao i pripremu financijske konstrukcije projekata Društva vodi Rizničar Društva.
5. Društvo ima račun kod Zagrebačke banke. Sredstvima na računu raspolažu Predsjednik i Potpredsjednici zajednički. U slučaju njihove spriječenosti, svaka dva preostala člana Predsjedništva mogu također zajednički raspolagati sredstvima na računu Društva u skladu s odlukama Predsjedništva.

XII. Prestanak Društva

Članak 27.

1. Društvo prestaje postojati odlukom Skupštine, te u drugim slučajevima predviđenim zakonom.
2. U slučaju prestanka postojanja Društva njegova će imovina, nakon podmirenja obveza, pripasti udruzi, ustanovi ili zakladi koja ima iste ili slične statutarne ciljeve, sukladno odluci Skupštine.
3. Članovi Društva ne odgovaraju za obveze Društva.

XIII. Izbor i opoziv likvidatora Društva

Članak 28.

1. Likvidatora Društva bira i razrješava Skupština na prijedlog Predsjedništva. Likvidator može biti član Društva koji posjeduje određena stručna znanja o vođenju postupka likvidacije.
2. Likvidator zastupa Društvo u postupku likvidacije u skladu sa zakonom, te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Društva do okončanja postupka likvidacije i brisanja Društva iz Registra udruga.

XIV. Prijelazne i završne odredbe

Članak 29.

1. Statut, te odluke o njegovim izmjenama i dopunama, donosi Skupština Društva dvotrećinskom većinom glasova članova Društva prisutnih na uredno sazvanoj sjednici.
2. Zahtjeve za izmjenu i dopunu Statuta mogu podnijeti tijela Društva, te jedna trećina članova Društva.
3. Zahtjeve za izmjenu i dopunu Statuta podnosi se pismeno Skupštini preko Predsjedništva.
4. Svi opći akti Društva koji nisu u skladu s ovim izmijenjenim Statutom, izmijenit će se u roku od jedne godine od dana upisa ovog Statuta u Registar udruga.

Članak 30.

1. Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primijenjivat će se od dana upisa Društva u Registar udruga Republike Hrvatske.

PREDSJEDNIK
Petar Popović